Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností BALDININI CZ, s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BALDININI CZ, s.r.o. se sídlem Havířská 581/5, 11000 Praha 1, IČ: 25625276, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 55859.

Užitím Internetové stránky nebo kliknutím na jakýkoli odkaz Spotřebitel potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Česeké republiky.

 

1. POJMY

 

Prodávající je obchodní společnost BALDININI CZ, s.r.o., se sídlem Havířská 581/5, 11000 Praha 1, IČ: 25625276, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující či spotřebitel je zákazníkem našeho internetového obchodu, který souhlasil s obchodními podmínkami. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese baldininishop.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní.

BALDININI CZ, s.r.o., je společnost se sídlem Havířská 581/5, 11000 Praha 1, IČ: 25625276, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 55859, která je vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu baldininishop.cz. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávkou se rozumí odeslaný formulář, který obsahuje informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, odeslaný na adresu prodávajícího. Potvrzenou  objednávkou se rozumí objednávka odeslaná kupujícím a potvrzená prodejcem e-mailem či telefonem.

Kupní smlouvou se rozumí  smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání zboží za kupní cenu.

Kurýrní službou se rozumí  třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s prodávajícím a zajišťující přepravu předmětu prodeje pro kupujícího do místa určení.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

4.1. Přes internetový obchod - zákazník kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku" vloží požadované zboží do objednávky, vyplní další požadované informace. Po vyplnění příslušných informací tlačítkem "potvrdit objednávku" odešle do objednávkového procesu.

4.2. Kupní smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy provozovatel obdrží řádně vyplněnou objednávku na dodání zboží a zákazník obdrží potvrzení o akceptaci objednávky. O přijetí objednávky bude zákazník informován provozovatelem prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu či telefonicky.

4.3. Pokud by provozovatel po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není k dispozici nebo jej nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, provozovatel toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

4.4. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.

4.6. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné, pojištění, dobírka) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře).

4.7. Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat během 24-ti hodin od objednání oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@baldinini.cz. Musí k tomu zaslat ještě své registrační údaje (jméno a příjmení, uživatelské jméno) a číslo a hodnotu objednávky.

 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Po dokončení objednávky, vyplnění kontaktních a doručovacích údajů a jejím odeslání, je Vaše objednávka přijata do systému. Obdržíte e-mail s informací o přijetí Vaší objednávky.

5.2. Až je Vaše objednávka připravena k expedici, obdržíte e-mail s informací, že Vaše objednávka je vyřízena.

5.3. Doručení probíhá do 10 pracovních dnů od odeslání zboží.

5.4. Ceny doručení jsou uvedený pro každý produkt zvlášť a to v části Platba a Doprava.

 

6. CENA A PLATBA

 

6.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

6.2. Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena při dokončení objednávky.

6.3. Kupní cenu lze uhradit při dodání zásilky na dobírku. Částka za objednávku bude inkasována v hotovosti při převzetí zásilky.

6.4. Platná je cena nákupu aktuální při objednávaní.

6.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

7.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je zákonné právo spotřebitele.

7.2. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení a stejně tak zboží musí být dodavateli doručeno do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu elektronické pošty: info@baldinini.cz, jehož přijetí dodavatel spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu a v textové podobě.

7.3. Při vrácení jen nepoužitého zboží, musí toto zboží však být v originálním nepoškozeném obalu a zcela kompletní.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení odstoupení od smlouvy a fyzického vrácení zboží a to stejným způsobem, jakým peníze přijal.

7.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §612 anásl. občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

8.5. Reklamované zboží kupující musí zaslat na adresu: BALDININI CZ, s.r.o., Havířská 581/5, 110 00 Praha 1 . Ke zboží je povinnen přiložit listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na výrobku, případně označit. K popisu reklamace využijte reklamační formulář ke stažení ZDE

 

9. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internotová adresa: http://www.coi.cz

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

11. NEWSLETTRY

 

11.1. Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji správci webu, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zasílání elektronické pošty a SMS zprávy s obchodním sdělením, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

11.3. Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce info@baldinini.cz nebo využitím funkce zrušení odběru newsletteru /odhlášení.

11.4. Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1. Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

12.2. Společnost BALDININI CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky prodeje budou, v případě potřeby, oznámeny zákazníkům  na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.