Podmínky ochrany osobních údajů BALDININI CZ, s.r.o.

(www.baldininishop.cz)

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BALDININI CZ, s.r.o.
  IČ: 25625276 se sídlem na Praha 9 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce
  adresa: Havířská 5, Praha 1
  email: info@baldinini.cz
  telefon: +420 728 515 173
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává veškeré osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě souhlasu při plnění smluvního vztahu a registraci zákaznického účtu v e-shopu.
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje pouze nezbytné pro plnění smluvního vztahu vyplývající z nákupu produktů a služeb.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   • případné plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů a dalších forem přímého marketingu) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní a identifikační údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné naplnění smluvního vztahu (jméno a kontakt)
  • zasílání obchodních sdělení a realizace dalších marketingových aktivit přímo spojených výhradně s produkty a obchodními partnery Správce.
 3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření registrace zákaznického účtu a plnění smluvního vztahu, bez poskytnutí osobních údajů není možné registraci či smlouvu uzavřít nebo ze strany Správce plnit veškeré závazky vyplívající ze smluvních podmínek.

 

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 10 let od Vaší poslední aktivity spojené s nákupem v e-shopu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

 

V.
Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 1. Zpracovatelé osobních údajů jsou zejména spolupracující společnosti
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující provoz e-shopu
  • zajišťující marketingové služby
 2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou zejména poskytovatelé emailingových služeb nebo cloudových služeb.

 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR a v zákonu 101/2000Sb. máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení zneužití poskytnutých osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochrany databáze osobních údajů poskytnutých při registraci zákaznického účtu nebo plnění smluvního vztahu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby nebo smluvně pověření zpracovatelé.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Potvrzením registrace zákaznického účtu z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.